WinOLI -софтуер за трикоординатни измервателни машини


WinOLI е софтуер за ръчни и моторизирани машини, както и за машини с CNC. И в трите режима могат да се създават програми за измерване. Програмите се създават автоматично по време на измерването на първия детайл (режим на самообучение). В режим на CNC към програмата за измерване е добавена траекторията за движение на сондата. Тази траектория е оптимизираната траектория от режима на самообучения (премахнати са излишните движения и е извършено изглаждане на кривите).
Софтуера е изключително лесен за работа и обучение. Всички функционалности са достъпни в един прозорец. Относително постоянните параметри като : максимален брой измерени точки на отделните елементи, диаметър на гривната и сферата за калибровка както и размера на куба за калибровка се въвеждат в прозорци на падащото меню "Setup". Диаметрите на сферите на измервателните сонди се въвеждат автоматично след калибровката на накрайниците. В полето "Информация" на измервателните сонди може да се получи информация за измерените при калибровка диаметри на техните накрайници.

Софтуера има бърза цифрова индикация по трите оси X,Y,Z в декартова координатна система и R,Q,Z в цилиндрична координатна система. В блока на цифровата индикация са достъпни следните функционалности:

     1)  изтриване на измерена точка;
     2)  отказ от измерване;
     3)  номер на текущата измерена точка;
     4)  радиобутон (включено,изключено) за измерване на същия вид елемент без да се активира съответния бутон за измерване;
     5)  изтриване на елементите, маркирани в графичната памет;
     6)  номер на активната координатна система;
     7)  тип на координатната система - радиобутон с 3 състояния (картезианска, полярна и цилиндрична);
     8)  цифрова индикация по Z;
     9)  цифрова индикация по Y или Q (ъглова координата);
    10) цифрова индикация по X или R (радиална координата);
    11) номер и тип на измерения елемент;
    12) максимален брой на измерените точки за съответния елемент.
В средата на диалоговия прозорец се намира графичната памет на измерените или конструираните елементи.

Маркираните елементи потъмняват в графичните полета, а в полето "Избран елемент" се появява отметка. В полето "Елемент номер" се изписва името на елемента и съответния номер. Маркираните елементи могат да бъдат изтривани или с тях да се извършват геометрични построения. Например с маркираната окръжност и права могат да се построят две, една  или нито една точка в зависимост от резултата от пресичането им. Конструктивната функция се намира в полето "Конструирани точки".

По-долу от графичната памет се намира полето "РЕЗУЛТАТИ", предоставящо информация за параметрите на последния измерен елемент или кликнатия елемент от графичната памет. Резултатите от третия елемент на графичната памет - измерена окръжност предоставят информация за центъра на окръжността в картезиански или цилиндрични координати, направляващите косинуси на нормалния вектор на равнината на окръжността, измерения диаметър и измереното отклонение на формата (некръглост).

С бутона "Въвеждане" се получава достъп до полетата "NOMINAL", "TOL+", "TOL-" и "TOL+" на "EF" за въвеждане на номиналния диаметър, горната граница на допуска, долната граница на допуска и допуска на отклонението на формата. В случай, че измерените стойности не попадат в допусковото поле се появява маркировка в полето "ERR"  (съответно срещу измерения диаметър и/или отклонението на формата). След въвеждане на данните за допуските с бутона "Въвеждане" с бутона "Запис" те се записват в паметта и се извършва оценка за полето "ERR".
                                                                                            
В средата на долната част на диалоговия прозорец се намират бутоните за изчисляване на отклоненията от взаимното разположение на повърхнините като: отклонение от перпендикулярност, отклонение от успоредност, отклонение от съосност, отклонение от симетричност, отклонение от пресичане на осите, отклонение на наклона и позиционно отклонение.Радиобутона "(База)" указва необходимостта от въвеждане на стойността на базата на измерването.

В дясно на долната част на диалоговия прозорец се намират бутоните за калибровка на диаметъра на контактния индикатор с гривна и със сфера. До тях е и бутона за въвеждане на потребителска координатна система.

В лявата част на диалоговия прозорец се намират бутоните на функциите за измерване на геометрични елементи, въвеждане на геометрични елементи, както и за построяване на геометрични елементи.