http://www.quantech.es

VULCAN  - софтуер за симулация и анализ на леярските процеси
Напълно интегрирана и лесна за използване платформа за копмютърна симулация и оптимизация на процеса на леене на метали. Предимствата на симулацията на леенето са:
-  сложния процес на леене изисква голяма квалификация от специалистите, както и голям производствен опит, придобиван в дълъг период от време;
-  метода на пробите и грешките в леярското производство има огромна цена.
Компютърната симулация и оптимизация на леярския процес спестява пари и време на фирмите. Икономисаните пари и време могат да се пренасочат в техническата подготовка и реалното производство.
VULCAN е софтуер, базиран на метода на крайните елементи (Finite Element Method-FEM) и използван за оптимизация на няколко процеса за леене.Тези процеси са разделени на операции. Всяка следваща операция може да започне само след като приключи предишната. Симулацията на процеса позволява на специалистите да изследват протичането му, както и да намалят или премахнат дефектите в отливките.

VULCAN съдържа 3 модула за симулация:
- CFD (Computational Fluid Dynamics) за запълване на формата;
THERMAL Solidification за симулация на процеса на втвърдяване на метала след запълването на формата;
CTM (Coupled Thermal-Mechanical) за втвърдяване, охлаждане и механичен анализ.
VULCAN също така позволява на потребителя да дефинира геометрията с всички свързани данни, да създаде мрежата, да стартира изчисленията и да визуализира резултатите в едно лесно за използване обкръжение на Windows.
Леярски процеси симулирани с VULCAN :
    - леене в пясъчни модели;
    - наклонен леяк;
    - гравитационно леене;
    - леене под ниско налягане;
    - леене под високо налягане;
    - леене със стопяеми модели;
    - центробежно леене;
    - инвестиционно леене.

Леярски операции, симулирани с VULCAN :
    -  цикличен анализ;
    - симулация на запълването;
    - анализ на втвърдяването;
    - охлаждане;
    - изваждане на моделите;
    - анализ на напреженията и дефектите;
    - анализ на натоварването след производство.

Цикличния анализ изследва ::
    -  умората на материала на моделите;
    -  жизнения цикъл (дълготрайността) на моделите за леене.
Симулацията на запълването (гравитачно леене, под ниско и под високо налягане) изследва :
    -  загубата на температура;
    -  турболенцията (завихрянето при запълване);
    -  втвърдяването по време на запълване;
    -  времето на запълване;
    -  създаването на всмукнатини и незапълнените зони.

Термични (в определено състояние и в процес на преход) изследвания на:
-  разпределението на температурата в постоянните модели (кокили);
-  нагряването на постоянните модели.
Термо-механичен свързан анализ на:
-  времето на втвърдяване на отливката;
-  изменението на температурата по време на втвърдяване на отливката (детайл и модели);
-  макро и микро дефекти (изменение на плътността);
-  предсказване на всмукнатините и свиването на материала;
-  остатъчните напрежения и разпределението им след втвърдяване;
-  крайната деформация на детайла след втвърдяване.

Анализ на охлаждането предоставя изследване на:
-  свалянето на моделите за да се симулира охлаждането;
-  изменението на температурата при охлаждането на детайла;
-  времето за охлаждане;
-  крайната деформациия на детайла след охлаждане.

Анализ на напреженията с цел предсказване на:
-  качеството на отлетия детайл (използвайки остатъчните напрежения и деформации, изчислени в предишните етапи);
-  жизнения цикъл на отлетия детайл.