CAD/CAM

ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ
 

Със TopSolid'Tooling (група от софтуерните продукти - TopSolid'Mold, TopSolid'Electrode, TopSolid'Progress) Missler Software предлага мощно софтуерно средство за конструиране и производство на инструменти. Тези интегрирани модули на TopSolid затварят цялата цифрова верига за създаване на инструментална екипировка от конструиране, през симулация до производството им.

Този изключителен софтуер позволява:

> Лесна и надеждна работа с потребителски данни (собствени на TopSolid и от други CAD/CAM софтуери)

> Възстановяване, адаптиране и промяна на тези данни, така че възможно най-бързо да започне конструирането на инструментите

> Използване с лекота както на индустриални стандарти в инструменталното производство, така и на потребителски създадени компоненти

> Използване, при конструирането на инструментите, на симулации за деформирането на материала, свиването, удебеляването, и еластичното му възвръщане, изменението на температурата, голямината на възникналите напрежения и др., които имат голямо значение при конструирането на инструмента

> Симулация на механиката (кинематика и динамика) на инструмента и откриване на възможни проблеми при преместването на подвижните части

(недопустимо навлизане на компонентите една в друга, преминаване на охлаждащите отвори през детайла и т.н)

 > Директна (мигновена) обработка на това, което е конструирано, като се използват технологичните процеси за механична обработка като стругови и фрезови от 2.5 до 5 осни позиционираща и непрекъсната (едновременна по 5-те оси) обработка, нишкова 2 и 4 осна електроерозия както и обемна електроерозия

TopSolid'Mold е напълно интегриран CAD/CAM модул, разработен да отговаря на специализираните нужди на специалистите в инструменталното производство. TopSolid'Mold предлага невероятно голяма производителност благодарение на цялостната интеграция и специализираните за конструирането на инструменти функционалности на софтуера.

     

                                                                 (ВИДЕО - Създаване на блокове)

> Въвеждане в документа на материала, от който ще бъде изработен детайла на коефициентите за глобалното или диференциалното му свиване. Автоматично увеличаване на размерите на детайла при поставянето му в документа за създаване на блоковете

> Анализ на наклона на повърхнините спрямо оста на делене, както и определяне на сенките на детайла

> Подпомагано от функционалностите на софтуера автоматизирано създаване на делителните криви и делителните повърхнини

>  Автоматично създаване на делителните блокове

> Специализирани функционалности за създаване на вертикалните вложки (inserts) и вложките за странично делене (action inserts)

> PDM системата на TopSolid aвтоматично генерира "Mold" документа с блоковете и вложките, както и автоматично генерира всички елементи на деленето в отделни документи ( блок A, блок B, вложка 1, ...вложка N), при което PDM системата управлява и синхронизира взаимодействието на всички документи

> Специализираната функция "Heel.." асистира на потребителя при създаването на главите на вложките

> Функцията "multi cavity" позволява да се размножат блоковете и вложките за да се осъществи леене на повече от един детайл. Достатъчно е да се избере вида на размножаването, останалото се извършва автоматично

> При създаването на всяка компонента на шприцформата (или леярската форма), PDM системата на TopSolid  класифицира компонентата и присъединява съответен процес към нея. По този начин, тази компонента при съприкосновение с останалите компоненти реализира процеса, който и е присъединен (извършва обработките, придадени на съответната класификационна група).

> Избор на пакет от стандартни библиотеки (HASCO, DME, FUTABA, MEUSBURGER, PEDROTTI, TopSolid, TopSolid Inch). TopSolid'Mold осигурява гъвкава и по всяко време модификация както на вида на пакета, така и на всяка негова компонента - плочи, колонки, втулки ...

                       

                             (ВИДЕО - Избор и обработка на стандартен или потребителски пакет)

> Специализирана функция активира процеса на блоковете, вследствие на която автоматично се обработват гнездата във A и B плочите на пакета. Интелигентността на компонентите, вложена в присъединените им процеси важи за всички стандартни и потребителски компоненти на TopSolid

> Специализирана функция автоматично генерира избивачите във всички размножени блокове. Положението на избивачите се посочва с точка, лежаща в абсолютната равнина XY или скица с множество точки или окръжности. Ако положението на избивачите се посочва с окръжности, софтуера подбира от стандартните библиотеки избивачи с диаметъра на окръжностите от скицата. TopSolid'Mold автоматично извършва всички процеси, придадени на избивачите, т.е позиционира автоматично главите на избивачите между двете избивачни плочи, обработва гнездата за главите в долната (опорна) избивачна плоча, разпробива автоматично всички плочи до детайлите за леене, оформя повърхнините на избивачите по съответната контактна повърхнина с детайла. Тази вградена в TopSolid'Mold интелигентност на избивачите позволява при промяна на положението на даден избивач да се промени и положението на гнездото за главата, отворите в плочите и повърхнината на избивача, контактуваща с детайла.

                                                                  (ВИДЕО - създаване на избивачна система) 

> Създаването на охлаждащата система е базирано на 3D скица, мигновена визуализация на отворите в процеса на създаване на скицата, автоматично разпробиване на отворите в плочата с излаз към краищата на плочата в зависимост от посоката на движение на охлаждащата течност, мигновено тестване на пресичането с детайла още при създаването на скицата, избор на фитинги, тапи, O-пръстени и др. компоненти за охлаждащата система от стандартните библиотеки с компоненти. Всички компоненти идват с дефинирани процеси и при поставянето им автоматично обработват плочите. Размножаването на охлаждащата система се извършва също като размножаването на всяка една компонента и TopSolid'Mold автоматично извършва всички процеси за обработване

                                           (ВИДЕО - създаване на охлаждаща система) 

 > Леяковата система е базирана на 2D скица и стандартизирани форми на сечението на леяковите канали. Сечението на каналите може да бъде с потребителска дефиниция в специална библиотека на сеченията на екструдирани геометрични форми. Компонентите за леяковата система - позициониращи пръстени и леякови втулки се избират от стандартните или потребителските библиотеки. Тези компоненти също са с вградени процеси и обработват плочите в момента на  поставянето им

                                             (ВИДЕО - създаване на леякова система) 

 > Изграждането на системата за странично делене включва избор от стандартни или потребителски библиотеки с компоненти на плъзгачи, наклонени водачи, направляващи и фиксатори. TopSolid'Mold автоматично позиционира компонентите една спрямо друга и обработва плочите с вградените в компонентите процеси.

                                         (ВИДЕО - създаване на системата за странично делене) 

> Мощни функционалности за създаване на кинематиката на инструмента, позволяващи изследване на взаимодействието на движещите се части (траектория на точки, разстояния, сблъсъци, ъгли, линейни и ъглови скорости, линейни и ъглови ускорения, сили, моменти, енергия)

     

                                          (ВИДЕО - създаване на механиката на инструмента) 

TopSolid'Electrode - професионално решение за проектиране на електроди за обемна електроерозия

> Предоставя възможността бързо и лесно да бъде създаден електрод за обемна електроерозия

> Изходния обект са блоковете, получени от деленето на пластмасовия (леярския) детайл

     

                                         (ВИДЕО - създаване на електроди за обемна електроерозия) 

                         
> Специализирани функционалности за отстраняване на отвори (отвори от охлаждащата и др.системи)

> Специализирани функционалности за автоматично създаване на електрода с промяна на размерите в зависимост от вида на отискрянето - грубо, получисто, чисто

> Функционалности за създаване на главата на електрода и ориентационната марка

> Автоматично чертане