TopSolid е интегриран CAD/CAM софтуер, създаващ възможност да се свържат в една и съща софтуерна среда конструирането и производството, при което се поддържа пълната история на версиите чрез прозрачен интегриран PDM софтуер.TopSolid е решение, предназначено за всички производители и подизпълнители, които изискват оптимизирано проектиране, производство, симулация, контрол и управление на производствените данни за всички свои изделия.

TOPSOLID: ВАШЕТО ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТРУИРАНЕ, ИНТЕГРИРАЩО И ОСИГУРЯВАЩО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ ЗА ИЗДЕЛИЯТА 

Конструктивния отдел разполага с масив от различни инструменти за цифровизирани изчисления като конструиране на детайли и сглобени единици, кинематични инструменти, инструменти за якостни и динамични изчисления, както и инструменти за управление. Съществуват голям брой софтуерни решения,  но обмена на информация между тях остава лимитиран. Проблема, който възниква от работата с независими CAD и CAM софтуери се дължи на загубата на синхронизация - производствения отдел може да не е наясно с промените, които инженерния отдел е направил. Това може да доведе до производството на грешни детайли и възли.

Едно Софтуерно Решение - един Производител
TopSolid интегрира всичко заедно в едно софтуерно решение с неговата пълна гама от CAD/CAM/CAE/PDM и ERP продукти.
TopSolid
осигурява изцяло контролирана и защитена среда в която извършва всички инженерни и процесно-планирани задачи. Това елиминира риска от грешки.
> Данните за конструирането и изработването на детайли и възли са съвместими и се синхронизират автоматично.
> Интегрираният PDM автоматично проследява и управлява всички технически данни за конструирането и подготовката на производството и тези данни са напълно прозрачни.

 Естествен начин за създаване на големи сглобки

Посредством използването на авангардни софтуерни технологии, както и овладяването на последните хардуерни технологични решения като многоядрени микропроцесори TopSolid може да работи безпроблемно с огромни сглобени единици

Оптимизиране на предварителния проект и офертната фаза

TopSolid Ви позволява бързо да създадете предварителен проект, благодарение на метода за констуиране "In-Place design" - проектиране на детайли и възли в документа на сглобената единица.   Това се постига чрез решаване на въпроси, свързани с предварителното оразмеряване на механизмите (интегрирана кинематика, динамика, якостни изчисления), технологични проблеми като изработване на детайли с пластична деформация, инжектиране на пластмасови детайли, леярски детайли, както и визуализационни проблеми като фотореалистично представяне.

(ВИДЕО- конструиране по метода "InPlace design")

          Извънредно голям скок в производителността на проектирането с 
                интегриран
CAD/CAM/ CAE/PDM и ERP пакет на TopSolid


                  Тази машина, използвана в текстилната индустрия е проектирана за 30% 
                                     по-малко време, благодарение на
TopSolid

Ноу-хау на компанията и най-добри практики

Последно, но не на последно място TopSolid е изключително ефективен инструмент за съхраняване на ноу-хау и капитализирането му под формата на компоненти и процеси. Компонентите са изделия разработени и нормализирани от компанията а също така и с геометрия свалена от интернет, на които са дефинирани процеси за обработване, съхраняващи производствения опит на компанията. Освен процесите (методите) за обработване към компонентите са привързани и процеси за геометрична обработка на околните обекти при сглобяване.

По време на изследователската и развойната фаза конструкторите непрекъснато трябва да създават детайли, да ги сглобяват, да ги променят, да ги трият, да ги преименуват, да ги преместват, да ги споделят с колегите си от конструкторските  и технологичните отдели и т.н. Ако всичко това е свързано и с управлението на сглобени единици с хиляди детайли се вижда, че без интегриран PDM задачата е неуправляема и непосилна за успешно решаване.

Интегриран и прозрачен PDM (Product Data Management)

С TopSolid потребителят може да променя името на детайлите, възлите и сглобените единици по всяко време и с пълната увереност, че сглобената единица в която участват няма да загуби връзките си с тях. "Check-in" и "Check-out" системата гарантира, че всеки във всеки момент е осведомен кои детайли, възли и сглобени единици са в процес на модификация. Вие можете да работите "off-line" (резервирайки детайли и възли за модификация) и да ги сглобите отново без риск от едновременна модификация.

Прозрачния и естествен PDM осигурява дискретна и надеждна помощ

Всички софтуерни "входове"/"изходи" се наблюдават от инструменти за управление, обработващи:

> Връзките между детайли, възли и изделия, както и всички документи, съставляващи проектите.

> Промяна на индексите и на малките/големите ревизии, извършени с детайлите, възлите и изделията.

> Сигурност на достъпа, споделянето, трансфера и съхранението на данните.

> Управление на правата за достъп.

> Управление на "работния поток" (work-flow) т.е последователността на стъпките необходими за проектиране и валидиране на даден продукт.

> Управление на локален "кеш" - концепция, позволяваща да се избегне систематичното зареждане на данни през мрежата.

Прозрачния и напълно интегриран PDM на TopSolid позволява бързо да управлявате Вашите проекти, както и бързо да извличате данните за проектите. Техническите данни за проектите (детайли, сглобени единици, конструктивни спецификации, чертежи, материали, технологии, инструменти, режими на обработване, обработващи машини, времена за обработка, технологични схеми, кинематични схеми, якостни и динамични изчисления и т.н)  са гръбнака на компанията и трябва лесно да бъдат достъпни за всеки.

TopSolid предоставя възможност да се конструира вътре в сглобената единица, вземайки под внимание детайлите и възлите , съдържащи се в нея. С TopSolid Вие можете да конструирате геометрията на детайлите и възлите, използвайки геометрията на обкръжението им (влизащите в контакт с тях детайли и възли) в сглобената единица, като в същото време тези детайли и възли са естествено изолирани и управлявани от PDM системата.

Големи сглобки

(ВИДЕО - зареждане на голяма сглобена единица)

TopSolid 7 беше изцяло наново преосмислен и пренаписан, използвайки новите софтуерни технологии (C#, .net, RedWay 3D, PDM съвместим), както и многоядрените микропроцесори (multi-core technology) с многозадачен режим на работа. Използването на тези нови софтуерни и хардуерни технологии позволява ефективно управление на голяма компютърна памет и високоскоростна работа с големи сглобени единици. Възможността за работа с голяма компютърна памет, позволява и ефективно управление на "Undo" системата.Лесен, удобен за потребителя интерфейс :  диалогови прозорци,  структура на  обектите,  хронологично управление,  управление  на  грешките,  управление  на  комплексността

Изключително големи възможности за моделиране

> Базово механично проектиране: отвори, резби, канали, ребра, джобове, издатъци и др. технологични елементи на конструкцията

(ВИДЕО - твърдотело моделиране)

> Леярски детайли, детайли от пластмаса, термоформовани детайли и др. детайли, изискващи мощен повърхнинен триизмерен моделер

(ВИДЕО - повърхнинно моделиране)
> Мощни функционалности за създаване на детайли от листов материал: създаване на фланжове, огъване по ръб, срязване на ръбове, частично и цялостно разгъване и огъване, смачкване, изрязване на върхове, изрязване на отвори, стандартна и потребителски дефинирана пластична деформация, изправяне на ръбове, разгъване на детайли с линейни и нелинейни (формови) огъвки,  разгъване на пластично деформирани детайли със сложна пространствена форма (щамповани детайли)...

(ВИДЕО - създаване на детайли от листов материал)
> Проектиране на конструкции от стандартни и потребителски дефинирани профили, както и профили от листов материал
> Проектиране на заваръчни конструкции
> "Free Shape" - функционалности за размерна и операционна модификация на "чужди" обекти (обекти от други CAD софтуери)
> Проектиране на тръбопроводи

Софтуер за механика

> Мощни функционалности за анализ по метода на крайните елементи (FEM): анализ на твърди тела, повърхнини, сглобени единици, прътови конструкции, статични анализи, модални (динамични) анализи, анализ на изкълчване.

> Специални механични функции за директно и автоматично обработване с TopSolid'CAM и TopSolid'Sheetmetal
> Бързо, стандартизирано и ефективно чертане
> Обширни,разнообразни,параметрични и интелигентни библиотеки от стандартни и потребителски компоненти

(ВИДЕО) - кинематика и динамика на механизми
> Механизма е "реален" механизъм: без ограничения на вида на сглобената единица ("In-Place","Bottom-Up"), "реални" кинематични стави: ротационна, транслационна, цилиндрична, винтова, зъбни колела, точка-крива, крива-крива, крива-равнина, сферична, сфера-сфера,сфера-тяло, тяло-тяло, тор-равнина и др.

(ВИДЕО - създаване на сглобена единица по метода "BottomUp design")
> изчисляване на натоварванията и контактите
> дефиниране на динамични ограничения: линейни и ъглови пружини, точкови, линейни и ъглови демпфери, съсредоточени товари, ъглови моменти, транслационни и ротационни скорости..
> визуализиране на резултатите и вградени графики

(ВИДЕО -Анализ по метода на крайните елементи - FEM)