Броят на документите, придружаващи различните етапи от развитието на проекта по създаването на едно изделие е много по-голям от този на 3D документите, чертежите и технологиите за производство. Пълната документация включва и различни снимки, видео файлове, протоколи от технически съвети, стенограми, заповеди, резултати от анализи и изпитания (компютърни и реални), статистически данни, рекламации и т.н. Цялата тази документация трябва да може да се управлява в интегрирана с CAD/CAM/CAE решенията среда. TopSolid’PDM е интегриран софтуер за управление на данните за проектите. Базиран е на “Оracle” база данни или „Microsoft SQL сървър”. TopSolid’PDM осигурява: управление на документите на проектите, организиране на документите в папки, преместване на документите в различни папки без да се разрушават връзките между тях, управление на фирмените стандарти, управление на голям брой разнообразни документи – ТopSolid’Design, TopSolid’CAM, TopSolid’Mold, TopSolid’Progress, TopSolid’Wire, TopSolid’Draft, TopSolid’Wood и др., Microsoft Office documents – Word, Exel, PowerPoint, други офис документи - Open Office, PDF, HTML и др. документи, картинки, видео файлове, файлове на други CAD/CAM/CAE софтуери.

ТopSolid’PDM обединява служителите на една фирма в съвместно работещи проектански екипи (групи) със строго фиксирана роля, права и отговорности, както и осигурява пълна защита на данните от неоторизирано ползване. В тази връзка ТopSolid’PDM осигурява: управление на достъпа до данните (потребителска идентификация), управление на правата и отговорностите на потребителите, избягване на случайно унищожение на данни, управление на едновременния достъп до един и същи документ, осигурява връзка (вътрешна поща в PDM) между членовете на екипа и синхронизира работата им.

Управлението на достъпа до данните (потребителска идентификация)  осигурява : управление на потребителите и групите, управление на правата за достъп и управление на отговорностите, важащи за конкретен проект.
Избягването на случайно унищожение на данните се извършва чрез Vault (сървър на данните) и Local Workspace (локална машина).
Управлението на едновременния достъп до един и същи документ се извършва по два начина :
-    PDM заключва документа, който е в процес на модификация  от оторизиран член на екипа, и разрешава само режим на консултация за останалите членове на екипа;
-    Функциите за „Партньорска работа” позволяват едновременна работа над един и същи документ. Софтуера синхронизира измененията в конструкцията, създавани от членовете на партньорската група и ги предоставя в реално време на останалите от тази група.
Осигурена е връзка между членовете на екипа посредством : PDM пощенска услуга (PDM mail service), динамично управление на одобренията на дейностите, синхронизиране на статуса на обектите.