Голяма част от информацията за управлението на фирмата, както и оперативното управление на производството, възниква в конструктивно-технологичните бюра. Само ERP система, интегрирана с CAD/CAM/CAE и PDM софтуерите, може да избегне дублирането и многократното въвеждане на една и съща информация от различните отдели на фирмата. TopSolid’ERP е софтуер за управление на фирмата, интегриран с CAD/CAM/CAE и PDM решенията на TopSolid. TopSolid’ERP е ERP система, предназначена за фирми от областта на общото машиностроене, инструменталното производство, производството на изделия от листов материал и производството на изделия от дърво. Тези фирми могат да бъдат производители на собствени изделия, производители на инструментална елипировка, поддоставчици.
TopSolid’ERP е една ERP с всеобхватни функции, които предлагат на индустриалците единна база-данни, единно управление на производството и доставките, помощ при вземането на решения.
TopSolid’ERP притежава единна база от технически, търговски и финансови данни, обща база-данни за клиенти, доставчици и изделия, интегрирано управление на техническите данни, номенклатури без повтарящо се въвеждане и осигурява техническо и финансово проследяване на клиентите.

TopSolid’ERP осигурява управление на производството и доставките : управление  « по поръчка», управление  « на склад », управление  « по сделка »,  планиране на производствените ресурси (MRP) и планиране на материално-техническото снабдяване (MRPII), както и APS (Advanced Planning and Scheduling)-многокритериално планиране.
TopSolid’ERP  предоставя помощ при вземане на решения  със стратегическа ориентация благодарение на: ограничена, неограничена и пълна симулация на производството, предупреждения за превишаване на финансовите ангажименти към клиентите, статистически финансови и търговски анализи.
TopSolid’ERP  разширява своите функции в посока на конструирането с TopSolid   (с него той поделя един и същ PDM) и в посока на счетоводство/финансови анализи със Sage1000, с който поделя същата SGBD : Oracle.

TopSolid’ERP  притежава модули, създадени за всеки отдел на предприятието: продажби и връзки с клиентите, конструиране и управление на проекти, подготовка и технологии, производство и логистика, SAV-Stock at Valuation – инвентаризация и ДМА.
Продажби и връзки с клиентите : база-данни с клиенти, масив с данни за договорите, създаване и  възстановяване на проекто-сметна документация, продажбени цели, финансови покрития и задължения.
Конструиране и управление на проекти (интегриране на конструирането в цикъла на управление) : масив с данни за клиентите, управление на проекта, управление на техническите данни, масив на изделията, масив на компонентите (покупни и доставни изделия), търсене в склада.
Подготовка и технологии (технологичен отдел - свързващо звено между конструктивен и производствен отдел): управление на техническите данни, номенклатури, масиви с инструменти, машини и материали, проследяване на покупките и складовите наличности, автоматично вземане на номенклатурите от TopSolid.

Логистика - навременни доставки : масив доставчици и поддоставчици, лесно създаване на каталози, оферти и търгове, създаване на сумарна сделка чрез  “Избор”, валути, получаване на доставки и фактури от доставчиците, управление на обратните връзки, връзка със счетоводството, статистика.
Логистика - да произвеждаш и да обработваш (организация на средствата за производство) : интерактивна симулация, планиране по Gantt, Pert, маршрутизиране (по обем –определен, неопределен, по време - най-рано, най-късно), заявки за производство, проследяване на продукцията.
Логистика - навременна доставка (експедиции): подготовка на доставките, помощ при избор на превозвач, управление на пратките и съдържанието, обход (обхождане) на доставките, кодиране EAN.
Използвани в TopSolid’ERP софтуерни технологии:
-    Oracle® : База-данни, доказано сигурна,  мощна и модифицируема;
-    Crystal Reports® : Персонализирани формуляри и статистики;
-    Viewer : Интегриран визуализатор за прикрепените обекти: Excel, Word, PDF, BMP, GIF, TIFF, TopSolid, други…