TopSolid'CAM - модул за създаване на технологии и програми за ЦПУ
За да можем да произвеждаме качествена продукция е необходимо CAM софтуера да генерира траектория на инструментите, намираща се в средата на допусковото поле на размерите. В случай, че допуска на размера е симетричен, номиналната стойност съвпада със средата на допуска. В много детайли обаче несиметричните допуски на размерите са преобладаващи (особено във високо-технологични производства като самолетостроене, автомобилостроене, военна индустрия, уредостроене...). За да може CAM софтуера да създаде коректна ЦПУ-програма, гарантираща необходимото качество на продукцията са необходими 3 условия:
-    CAM софтуера да е интегриран с CAD софтуера (по стандартен или специализиран интерфейс информацията за допуските не може да бъде предавана);
-    CAD софтуера да позволява въвеждането на допуските на размерите;
-    CAM софтуера да изменя ефективно геометрията на детайлите в средата на допусковото поле (примерно при размер с номинална стойност 100 мм и допуск [-0.1,-0.5] размера на детайла трябва ефективно да стане 99.7мм), а не формално да бъдат прикачени допуски към размерите.
TopSolid’CAM е софтуер, притежаващ следните характеристики:
-    Интегриран CAD/CAM софтуер;
-    Един софтуер за всички дейности по създаването на ЦПУ-програми;
-    Управление на заготовката;
-    Обработка на твърдо тяло (SOLID);
-    Интегрирана симулация на обработката;
-    Софтуер базиран на технологични елементи на конструкцията (features);
-    Огромна база данни от постпроцесори;
-    Програмно свързан с базите данни на производителите на машини и инструменти;
-    Наличие на процеси и методи за запазване на собствения технологичен опит на фирмите;
-    Интерактивен организатор на операциите;
Интегриран CAD/CAM софтуер
Когато се модифицира детайла (параметрична модификация и / или промяна на геометрията) се модифицират инструментите, свързани с детайла (леярски, за шприцване на пластмаса, за щанцоване на листов материал, за коване и т.н), модифицират се и технологиите (траекториите на инструментите както и самите инструменти при размерообразуващи технологични операции като, свредловане, райбероване, нарязване на резба, фрезенковане и др.) както и ЦПУ-програмите, свързани с технологията.
                                                       

Интегрираният CAD/CAM софтуер TopSolid може да промени траекторията на инструмента в центъра на допусковите полета при несиметрични допуски на конструкцията. Например номинален размер 100 мм с несиметричен допуск 0.1 – долна граница и 0.5 –горна граница, ще предизвика движение на инструмента в средата на допусковото поле 100.3. Информацията за допуските на размерите и отклоненията от формата и взаимното разположение на повърхнините се въвежда в 3D CAD модула при оразмеряване на конструкцията. Интегрирания TopSolid’CAM може да получи тази информация за допуските и ефективно да промени геометрията на детайла в средата на допусковите полета.  Неинтегрираните CAD/CAM системи НЕ МОГАТ да управляват модифицираната геометрия, размерите и допуските при генериране на технологии и ЦПУ-програми.
При интегрирания CAD/CAM софтуер базата данни на CAD приложението е същата, както и при CAM приложението.
Всички CAD функции са достъпни в CAM приложението.Това е СЪЩИЯТ софтуер. Разликата е в добавените, специфични функции за създаване на CAM технология.
Интегрираният CAD/CAM софтуер има еднакъв интерфейс на CAD и CAM приложението (потребителя ще учи един софтуер).
Интегрираният CAD/CAM се развива и поддържа от една и съща фирма-производител.
Един софтуер за всички дейности по създаването на ЦПУ програми
TopSolid’CAM предоставя:
-    2.5D обработки като: челна обработка, обработки на джобове, контурни обработки, пробивни операции, обработка на канали и др. Всеки в машиностроенето се нуждае от 2.5 осна обработка;
-    3D обработки като груба, повторна груба, чиста, няколко стратегии за повторна чиста обработка, обработка на повърхнини-сенки, 3D контурна обработка, двуконтактна обработка и др.  Най-използвани са от производителите на инструментална екипировка за леене, шприцване на пластмасови детайли, щанци, щампи и др.;
                                                        

-    4D обработки като: 4-осна груба, 4-осно плъзгане, 4-осна контурна, 4-осна обработка на джобове , 4-осна обработка на канали, 4-осна обработка на ротационни паралелни равнини, 4-осна обработка на шнекови повърхнини и др.;
                                                         

-    5D обработки като: 5-осна контурна, 5-осно плъзгане, 5-осна стружковидна обработка, 5-осно водене по 2 криви, 5-осно пробиване на отвори и др. 4D и 5D обработките са идеални за обработката на детайли от аеронавтиката, турбини, лопатки, детайли със сенки, както и обработка на детайли с голяма височина. TopSolid’CAM може автоматично да превърне 3-осни цикли (груба и чиста обработка) в 5-осни цикли;
                                                      

-Стругово-фрезови обработки като грубо и чисто струговане, обработка на стругови канали, стругови пробивни операции, осеви и радиални фрезови пробивни операции, фрезоване на канали, джобове, фрезова контурна обработка. Обработката на едно или двушпинделни стругово-фрезови центри с “C” ос е съвременна технология, осигуряваща висока точност на обработката (едно базиране) и голяма производителност (припокриване на операциите, без загуба на време за установяване, закрепване,нулиране на програмите, поставяне и настройка на инструментите и др.)
                                                     

Управление на заготовката
Много софтуери показват отнемането на материал, когато симулират обработката, но не могат да управляват заготовката. В TopSolid’CAM всяка операция изменя заготовката. Всяка следваща операция следи за състоянието на заготовката и отчита геометрията й при създаване на траекторията на инструментите, т.е инструмента няма да се движи там където няма материал.
                                                      

Обработка на твърдо тяло (SOLID)
Селектира се повърхнина и се обработва. Ядрото на TopSolid’CAM представлява топологични алгоритми, които анализират всяка повърхнина на твърдото тяло и определят тази стратегия за обработка, която е най-подходяща за селектираната повърхнина.
Твърдотелия детайл се анализира, отчитайки кинематиката на обработващата машина и положението му върху масата на машината, за да се определи какво и как е възможно да се обработи. Местата от детайла, където е невъзможно да се дефинира траектория са неселектируеми. Обработката автоматично се ограничава от ходовете на машината. Ъгловите позиции автоматично се генерират, изхождайки от кинематиката на машината. Което е невъзможно за реализация от кинематиката на машината е неселктируемо.
Интегрирана симулация на обработката
Детайли със сложна геометрия не могат да се програмират без добра симулация на обработката. Симулация на обработката, такава каквато е в действителност е една от основните характеристики на TopSolid’CAM. Със TopSolid’CAM потребителя може:
-    Да симулира НЕЗАБАВНО операцията, която е създал;
-    Да дефинира машината и нейната кинематика такава, каквато е;
-    Управление, визуализация и избягване на сблъсъците по време на изчислението на операцията;
-    Определяне на времето за обработка с голяма точност.
                                                      

Софтуер, базиран на технологични елементи на конструкцията (features)
TopSolid’Design е софтуер, базиран на технологични елементи на конструкцията (features). TopSolid’CAM е софтуер, базиран на процесно ориентирани технологични елементи на конструкцията . ТopSolid’CAM автоматично разпознава джобове, канали, отвори и т.н и АВТОМАТИЧНО ги обработва. Например при резбови отвор с диаметър 8мм, TopSolid’CAM ще генерира технологична последователност – центроване, свредловане със свредло с диаметър 6.75 мм и нарязване на резба с метчик с диаметър 8мм. Дълбочините на обработка се определят от конструкцията на отвора. При големи дълбочини на отвора, ТopSolid’CAM автоматично генерира цикъл - свредловане със стружкочупене.               
                                                     

Огромна база данни от постпроцесори
Не съществува добър CAD/CAM софтуер без добри постпроцесори. TopSolid’CAM притежава над 1000 стандартни постпроцесори. Всеки постпроцесор е модифицируем от дистрибутора на TopSolid’CAM или клиента по 2 начина :
-    чрез промяна на текстовете на програмите, които се предоставят с продукта;
-    модификации посредством генератора на постпроцесори (TopPpGenerator – модул на TopSolid). Настройките на постпроцесорите най-често се правят с TopPpGenerator.

Програмно свързан с базите данни на производителите на машини и инструменти
Missler Software предлага с TopSolid’CAM стандартна база данни от металорежещи машини (стругови и фрезови), машини за нишкова електроерозия и измервателни машини, режещи инструменти, приспособления за закрепване на инструментите към машината, режещи пластини и режими на рязане.  Потребителя може да въведе нови инструменти и режими в базата данни, да изтрива съществуващи или да ги променя. Базата данни TopTool може да бъде подменена с базите данни на производителите  TDM, LMBA, WinTool и ToolExpert.
Наличие на процеси и методи за запазване на собствения технологичен опит на фирмите
Всички параметри по умълчаване (default) на операциите могат да се променят в конфигурационните файлове. Нещо повече, потребителите могат да дефинират собствени технологични процеси (последователност от операции) и да :
-     дефинират комплекс от операции с определена последователност, приложен върху определени повърхнини от детайлите;
-    дефинират геометрията на детайлите върху която ще се приложи комплекса от операции;
-    дефинират набора от инструменти, необходими за технологичния процес;
-    дефинират параметрите на операциите;
-    създават нов интерактивен процес в базата данни на процесите или да подменят стандартен процес на TopSolid’CAM.
Следователно обработката, основана на технологични елементи на конструкцията (features) се явява частен случай на процесната обработка.
Интерактивен организатор на операциите
Организатора на операциите позволява на потребителя да променя параметрите на операциите, да ги изтрива, да ги копира, да ги деактивира или активира или да променя реда им. Благодарение на управлението на заготовката, промяната на реда на операциите АВТОМАТИЧНО променя траекторията на влизане и излизане от операцията, както и свързването на траекториите на две съседни операции.
                             
С организатора на операциите може да се управлява времето за работа на инструмента, да се превръщат 3-осни обработки в 5-осни, да се генерира код на програма само от селектираните операции, да се генерират технологични карти и т.н..