SAMCEF е основен софтуер на SAMTECH Group за анализи, интегриращ съвременната технология за симулационни анализи с предимствата на инженерните анализи и позволяващ повишаването на потребителските качества на продуктите, както и улесняващ производството на продукцията. Софтуера съкращава цикъла проектиране-изпитване на продукцията, както и намалява разходите за оценка на експлоатационните качества на изделията.
http://www.samcef.com
    SAMCEF Field
    SAMCEF Field е напълно интегрирана CAE среда за линейни и нелинейни структурни и термо-механични анализи, за анализи на множество обекти (сглобки) с указване на условията за контакт между детайлите, както и за решаване на комплексни физични проблеми.
    SAMCEF Linear
    SAMCEF Linear е софтуер за:
    -Линеен статичен анализ (деформации, напрежения);
    -Модален анализ (динамичен анализ на собствените трептения в конструкцията) и управление на Супер-Елементи;
    -Линеен анализ на изкълчване;
    -Преходен и хармоничен анализ, случайна реакция;
                                               

    SAMCEF Mecano
    SAMCEF Mecano
е софтуер за:
    -Нелинеен анализ на структури;
    -Симулация на твърди и деформируеми механизми;
    -Анализ на кабелни структури.
                                               

    EUROPLEXUS
    Софтуер за нелинеен динамичен анализ по метода на крайните елементи (FEA) на флуидни структури подложени на бърз, кратковременен динамичен товар като:
.  Експлозия в затворен обем.
.  Изследване на удар и уплътняване на структурата.
                                               

.  Анализ на тръбопроводи (канали) в преходните участъци.
.  Оценяване на безопасността на комплексни системи от флуидни структури при неопределени (случайни) събития.
    OOFELIE
    SAMTECH софтуера за мулти-физични анализи, разработен за платформа OOFELIE и управляван в средата на SAMCEF Field  предоставя на инженерите уникални функционалности за изследване на широк кръг от свързани мулти-физични феномени като вибро-акустика, пиезо-електрицитет ... Интеграцията на OOFELIE със SAMCEF Field  осигурява уникално обкръжение за мулти-физично моделиране и симулация.
    OOFELIE ElectroTechnics управляван в средата на SAMCEF Filed предоставя на инженерите уникални възможности за анализ на Електро-Механични и Магнитни системи, такива като индуктивно нагряване, магнитно екраниране, мулти-фазови индуктори, точково заваряване (Joule ефект), променливи магнитни полета...

    OOFELIE for Advanced Optics предоставя на инженерите уникални възможности за анализ на термо-механични геометрични ефекти на оптични системи като лупи, обективи, телескопи..OOFELIE for Advanced Optics осъществява специфичен статичен и преходен (transient) анализ за опто-термо-механични системи.

    OOFELIE PiezoThermoElectric е управляван от SAMCEF Field софтуер за анализи по метода на крайните елементи на пиезоелектрически системи, сензори и преобразователи, такива като свръхзвукови мотори и уреди за измерване на ускорение.

    OOFELIE VibroAcoustics е управляван от SAMCEF Field софтуер за анализ по метода на крайните елементи на вибро-акустични феномени.


    Proffesional Solutions
    SAMTECH предоставя широк кръг от индустриално тествани професионални софтуерни решения, базирани на собствената технология за анализи по метода на крайните елементи и адресирани към различни индустриални сектори - машиностроене, енергетика, електрически мрежи и системи за пренасяне на ток...
    SAMCEF for Machine Tools предоставя уникално софтуерно обкръжение за цялостно конструиране и детайлна мехатронна проверка на обработващи машини. SAMCEF for Machine Tools е CAE инструмент базиран на импортирана CAD геометрия от произволен CAD моделер. FEM анализа се извършва върху комбинирани модели на структури, механизми и контролери.
                                               
     SAMCEF_for_Power_Lines_and_Substations е иновативно професионално решение за електропроводи с високо напрежение и подстанции включващо електродинамични и аеродинамични натоварвания. SAMCEF_for_Power_Lines_and_Substations се управлява в средата на SAMCEF Field.
    SAMCEF for Rotors е професионално решение специално разработено за динамичен анализ на структури, включващи ротиращи детайли (високооборотни системи като турбини, ротори на самолетни двигатели и др.). С помоща на FEM анализа се изчисляват критичната скорост и стабилността. Извършва се и хармоничен анализ, както и преходен (transient) анализ в период от време. Тези анализи се извършват върху механични системи от ротиращи детайли, статични детайли и свързващи устройства.
                                               

    SAMCEF for Wind Turbines (S4WT) е професионално софтуерно решение за конструиране и проверка на вятърни турбини.SAMCEF for Wind Turbines (S4WT) предлага комплексно решение за експериментално потвърждение на моделите, изчислителните процедури и пост-процесинг в потребителски удобното обкръжение SAMCEF Field. Строителството на ефективни вятърни турбини е голямо предизвикателство, имайки предвид условията на експлоатация. Вятърните турбини са дълги еластични системи подложени на променливи аеродинамични натоварвания, водещи до бързо излизане от строя на зъбни колела, лагери .. S4WT е отговор на тези проблеми.
  BOSS quattro
    Универсалните CAE системи решават задачата за анализ т.е има налична конструкция, подложена на определено въздействие а CAE софтуера извършва анализ и предоставя резултат, показващ какаво би станало с конструкцията под въздействието на зададеното натоварване (силово, температурно...).
    SAMTECH предоставя софтуер за многокритериална оптимизация (BOSS quattro), позволяващ получаването на оптимална конструкция (синтез на конструкция). BOSS quattro намира тези стойности на параметрите на конструкцията, които се намират в областта на зададените ограничения и минимизират или максимизират условието на задачата за оптимизация. На анимацията е показана задачата за синтез на мостова конструкция, удоволетворяваща зададените ограничения и реализираща максимална якост и устойчивост на натоварванията (променлив товар, вятър, земтресения и т.н).