.
                                                      (изтегли нова брошура за NCSIMUL на връзката  NCSIMUL_Brochure_En.pdf)
СИМУЛАЦИЯ НА ОБРАБОТКАТА
Ако използвате обработващи машини със сложна кинематика (голям брой на осите на обработващите машини,  обработващи комплекси  от машини с роботизирани устройства за базиране на детайлите  (сменяеми палети) както и гъвкави обработващи линии)  Вие се нуждаете от софтуер за повишаване на производителността на скъпите машини и технологии:
    - посредством намаляване на времето за създаване на реално приложими NC програми;
    - избягване на риска от сблъскване на движещите се части на машината, както и от счупване на инструмента;
    - посредством оптимизиране на режимите на рязане и последващото намаляване на времето за обработка.
В NCSIMUL е вграден опита на "SPRING technologies" в производството на машиностроителна продукция и днес този софтуер е най-използваното решение за симулация на обработката както от големи предприятия, така и от малки работилници.
                                                             
 
ПОЛЗИТЕ:
. Възвръщане на инвестициите в рамките на 6 месеца;
. Намаляване на времето за подготовка на машината за производство и увеличаване на дела на времето за обработка;
. Премахване на времето за проиграване на програмите върху машината;
. Премахва се чупенето на машинни компоненти;
. Малко време за обучение за работа със софтуера (1 или 2 дни);
. Намалено машинно време (частта от времето за обработка отнасяща се само до работата на машината).
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА NCSIMUL:
. ISO декодирането и симулацията на обработката са сърцевината на софтуера;
. Windows потребителски интерфейс с OpenGL 3D технология;
. Интерактивност между 3D симулацията, ISO програмите и информационните прозорци;
. Визуализация на пътя на инструмента и проверка на грешките преди симулацията;
. Реалистична 3D симулация на машинните движения и снемането на материала с динамично увеличение и ротация на целия изглед;
. Универсална Машинна Технология поддържаща всички възможни кинематики (паралелна, много-револверна, много-шпинделна, смяна на палетите, гъвкави обработващи линии) и неограничен брой на осите за обработка.
. Интегриран графичен редактор за създаване на нови машини (NCMOTION);
. Оптимизация на режимите на рязане.
NCSIMUL - ПРОФЕСИОНАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА NC ПРОГРАМИ В ЧЕТИРИ СТЪПКИ
1) АНАЛИЗ НА NC ПРОГРАМАТА
. ISO декодиране
(5 до 10MB/min), поддържащо структурирани програми, променливи, цикли, макроси за всички видове контролери (ЦПУ), използвани от фирмите производители;
. Визуализация на пътя на инструмента преди симулацията (бърза проверка на първо ниво за коректност на програмата);
. Автоматично откриване на програмни грешки (ISO синтаксиса, движения извън обхвата на машината, грешки в компенсацията и др.);
. Интегриран ISO редактор за "on-line" модификации;
. Прецизна и реална продължителност на времето за обработка.
1) СНЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛА И СИМУЛАЦИЯ НА МАШИННАТА ОБРАБОТКА
. Снемане на материала на твърдо тяло за всички видове машинна обработка;
. Цялостна симулация на групата "машина-инструмент-заготовка" с откриване на всички сблъсъци и неправилни движения;
                                                             
. Откриване на машинните грешки (бързи ходове, спирания на шпиндела, излизане извън долустимата област и др.);
. 3D визуализация на операциите, независимо от големината и сложността на програмата.
1) РАЗМЕРЕН АНАЛИЗ
. Размерен анализ на детайла (дебелина на стената, координати на точки,
кривина, отвори, вътрешен стругови диаметър, списък на точки и др.);
. Бързо и прецизно сравнение между обработения детайл и оригиналния CAD модел (цветова скала на сравнението);
                                                             
 . Динамични 3D разрези и експорт на 2D сечения.
1) АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА РЕЖИМИТЕ НА РЯЗАНЕ
. Анализ на параметрите на рязане за всяко сечение в блока на програмата;
. Генериране на аларма, базирана на дефинирани от потребителя критерии (например максимална дълбочина на рязане);
. Оптимизация на скоростите на подвеждане и отвеждане на инструмента (намаляване на времето на празните ходове);
. Оптимизация на параметрите на рязане в зависимост от характеристиките на двойката инструмент-материал на заготовката;
. Показване на пътя на инструмента, базиран на подвеждането към заготовката;
. Графично сравнение между началната програма и оптимизираната програма;
. Пренаписване на ISO програмата, базирано на оптималните подавания и скорости на шпиндела. Използването на тази програма за реалната обработка е препоръчително.