FormingSuite
(forming.com)
Софтуерни продукти, основани на метода на крайните елементи (FEM) и предназначени за:
-  създаване на разгъвки на детайли от листов материал;
-  оптимизиране на разкроя;
-  определяне на напреженията и деформациите в детайла след щамповане;
-  определяне на рисковите участъци в детайла;
-  определяне на еластичното възвръщане на детайла след щамповане;
-  оптимизира разходите за производство.

COSTOPTIMIZER използва FASTBLANK® за да създаде най-точната възможна разгъвка на детайла. Също така използва BLANKNEST® за да изчисли отпадъка от листа, който ще бъде създаден.На тази база софтуера изчислява материалните разходи за производство.


COSTOPTIMIZER използва FASTBLANK® за да създаде най-точната възможна разгъвка на детайла. Също така използва BLANKNEST® за да изчисли отпадъка от листа, който ще бъде създаден.На тази база софтуера изчислява материалните разходи за производство.
COSTOPTIMIZER Advanced предоставя допълнителни възможности като: отчитане на условията на щамповане, еластичното възвръщане на материала, разгъвка, дефинирана от потребителя и др.


PROGNEST есофтуер за оптимален разкрой, специално разработен за оптимизиране на положението на разгъвките на детайлите върху лентата , използвана за проектиране на стъпкови щанци. Оптимизира се използването на материала, при ограниченията на стъпковите параметри.

BLANKNEST® е мощен софтуер за оптимален разкрой специално разработен за оптимизиране на положението на разгъвките на детайлите върху лента, развивана от ролка. Автоматично се изчислява най-доброто положение, оптимизиращо използването на материала, в зависимост от широчината на ролката и стъпката на щанцата.


FASTBLANK® предоставя на потребителите бързи и прецизни методи за разработване на оптимална разгъвка на щампования детайл. FASTBLANK® отчита изтеглянето и деформацията на материала. Няма ограничения отностно типа на детайлите (ротационни, симетрични...). FASTBLANK® е специално разработен за оценители на разходните норми и конструктори на инструменти.


FASTFORM® предоставя на конструкторите бърз анализ на детайли със сложна форма, получена вследствие на пластична деформация на листовия материал (formability analysis). Този бърз анализ е необходим за развитието на инструмента и компонентите на щамповането. Симулацията на щамповането се базира или на геометрията на детайла (за по-бързо, но по-неточно изчисление) или на целия инструмент, отчитайки силата на щамповане, инструментите за щамповане и пресоващото налягане.
       

FASTFORM® MultiStage използва нова технология на солвъра (изчислителните алгоритми), предоставяща възможности за анализ на отделните стъпки (фази) на формоващия процес. Конструкторите могат да реализират със съответните инструменти всички междинни фази на формоващия процес. Разбира се FASTFORM® MultiStage е необходим при създаването на инструменти за щамповане на сложни детайли, при които щамповането наведнъж ще доведе до скъсване на материала.
           FASTFORM® Advanced предоставя на конструкторите на детайли и инструменти реалистичен формови анализ (анализ на щамповането) и виртуална симулация на процеса на щамповане на детайли с комплексна геометрия. Моделирането и анализа се извършва за минути, осигуряващ оптимално решение. Анализа е базиран или на геометрията на детайла (за по-бързо, но по-неточно изчисление) или на целия инструмент. Симулацията отчита инженерната среда, триенето между щампования материал и инструментите, влиянието на инструментите, усилието на пресата, щамповащото налягане...


FASTIncremental® е потребителски дружелюбен инкрементален анализ, предоставящ детайлно виртуално щамповане за потребители с лимитирана FEM среда. FASTIncremental® предоставя множество съвременни решения като автоматично определяне на размерите на разгъвката, изчисляване на огъването и деформацията на детайла, базирано на инверсната технология, автоматично създаване на инструмента от геометрията на щампования детайл, пълна асоциативност и изключително бързо регенериране на процеса след промени в детайла...